a-new-cup-of-t3
Auteurs:
Janet van den Bergh, Martin Berk … Meer
Taal:
Nederlands
Bindwijze:
gebonden
Druk:
1e
ISBN:
9789491743610
Prijs:
€ 35,00
Direct bestellen
Samenvatting:
Het sociaal domein is volop in beweging. Bij veel instellingen en organisaties leidt dit tot grote uitdagingen voor onder meer hulpverleners, strategisch beleidsadviseurs, leidinggevenden en bestuurders. Hetzelfde geldt voor degenen die vanuit de gemeenten het sociaal domein aansturen. Al deze uitdagingen vertalen zich in eisen ...

Het sociaal domein is volop in beweging. Bij veel instellingen en organisaties leidt dit tot grote uitdagingen voor onder meer hulpverleners, strategisch beleidsadviseurs, leidinggevenden en bestuurders. Hetzelfde geldt voor degenen die vanuit de gemeenten het sociaal domein aansturen. Al deze uitdagingen vertalen zich in eisen aan de competenties van die verschillende professionals. 

In de dagelijkse praktijk spreekt men in dit verband vaak over het T-profiel, als manier om de nieuwe professional te beschrijven. De verticale poot van de T staat daarbij voor diepgaande, specialistische competenties en de horizontale balk voor brede, generalistische competenties. Maar biedt het T-profiel voldoende toerusting om de transformatie in het sociaal domein te realiseren? Dit boek opent met een analyse, waaruit blijkt dat alleen werken volgens de 'T' te beperkt is. Men staat onder meer stil bij de uitdagingen die de veranderingen in het systeem, in de relatie professional-burger en ook die in de dagelijkse uitvoering aan de professional stellen.

Dit boek gaat over social work in innovation. Onder 'social work' schaart men alle beroepen binnen het sociaal domein. De term 'in innovation' geeft aan dat het gaat om fundamentele veranderingen en dat die nog steeds volop bezig zijn. Vooraanstaande auteurs reiken handvatten aan op het gebied van de presentie-benadering, leren innoveren, morele oordeelsvorming, het werken met wethouders, omgaan met de regels en hun rek, burgerkracht en de eigen passie van een ieder die op het sociaal domein actief is.

Met deze handvatten kunnen de professionals de uitdagingen van het systeem in verandering tegemoet treden. De lessen uit dit boek helpen hen om een belangrijke stap te zetten in de richting van het persoonlijk meesterschap waarnaar ze in een combinatie met een leven lang leren, werken en reflecteren toe zouden moeten groeien. 

Meer Minder

Boekinformatie

Janet van den Bergh, Martin Berk, Kees Verhaar
ISBN:
9789491743610
Omvang:
248 pagina's
Vakgebied:
Vaardigheidsboeken
Prijs:
€ 35,00
Auteurs
JanetvandenBergh

Janet van den Bergh

Janet van den Bergh (1975) begon haar loopbaan als leerkracht in het basisonderwijs. Sinds 2003 is ze verbonden aan de Gemeente Westland. Anno 2016 is ze daar werkzaam als beleidsadviseur Jeugd en Onderwijs. Haar kracht is gelegen in het verbinden van gemeente, kinderopvang- en onderwijsinstellingen en andere partners om in gezamenlijkheid de beste omstandigheden voor een optimale ontwikkeling van alle kinderen te realiseren. In leven en werken onderscheidt ze zich door de durf waar nodig nieuwe wegen te zoeken en in te slaan. Zij verzorgde haar bijdragen aan dit boek op persoonlijke titel.

Martin Berk

Martin Berk

Drs. Martin Berk is ruim 25 jaar werkzaam in de jeugdzorg en kinderbescherming, onder meer als trainer, opleider en ontwikkelaar. Hij ontwikkelt opleidingen en trainingen voor onder meer NCOI in het kader van de professionalisering van de jeugdzorg en hij is momenteel kerndocent voor de master social work & innovation van NCOI. Hij heeft onder andere samen met de docenten van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) het uitstroomprofiel jeugdzorgwerker ontwikkeld dat nu opgenomen is in de bacheloropleiding voor maatschappelijk werk en dienstverlening (MWD) en sociaal pedagogische hulpverlening (SPH) van de HvA. Ten slotte is hij medeontwikkelaar en trainer/opleider van diverse begeleidingsmethodieken voor het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers

KeesVerhaar

Kees Verhaar

Kees Verhaar (1959) studeerde economie aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. In 1997 promoveerde hij in Wageningen op een onderzoek naar de invloed van een lokale cultuur op houding en gedrag van jeugdwerklozen. Gedurende zijn loopbaan was hij actief als wetenschappelijk en toegepast onderzoeker, beleidsadviseur, consultant en docent. Thans is hij als senior beleidsmedewerker verbonden aan de gemeente Westland. Daarnaast is hij lector social work & innovation bij NCOI, waar hij ook geregeld lesgeeft. Hij verzorgde zijn bijdragen aan dit boek vanuit dat lectoraat en uiteraard op persoonlijke titel.

Aanvullend

Boekuitreiking eerste exemplaar A new cup of T - social work in innovation aan secretaris-generaal van VWS, de heer dr. Erik Gerritsen

Tijdens de boekuitreiking op 5 september jl. in de Glazen zaal heeft dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, het eerste exemplaar van A new cup of T - social work in innovation in ontvangst genomen.

Hij gaf hierbij aan dat dit een actueel en volledig boek is dat je moet hebben gelezen en dat andere boeken over ditzelfde thema overbodig maakt. Een mooi compliment.

Nieuwsgierig naar de boekuitreiking in de Glazen zaal te Den haag? Klik hier voor een impressie.

Recensies

Recensie door Kees Verhaar

Nieuwe uitdagingen vertalen zich in eisen aan de competenties van die verschillende professionals. In dit verband wordt vaak over het T-profiel gesproken, als manier om de nieuwe professional te beschrijven. A new cup of T biedt handvatten. Een preview.

Het overdragen van vrijwel de gehele verantwoordelijkheid voor de (jeugd)zorg naar de gemeenten is zonder meer te karakteriseren als een complexe verandering. Het gaat niet alleen om een nieuwe organisatie van werkprocessen, samenwerkingsverbanden e.d, maar ook om het realiseren van een cultuurverandering. Dat raakt ieder van ons, omdat op iedere burger een beroep kan (en zal) worden gedaan om bij te dragen aan de zorg voor elkaar.

Geen wonder dat dit tot grote uitdagingen leidt voor onder meer hulpverleners, strategisch beleidsadviseurs, leidinggevenden en (gemeente)bestuurders. Al deze uitdagingen vertalen zich in eisen aan de competenties van die verschillende professionals. In de dagelijkse praktijk spreekt men in dit verband vaak over het T-profiel, als manier om de nieuwe professional te beschrijven. De verticale poot van de T staat daarbij voor diepgaande, specialistische competenties en de horizontale balk voor brede, generalistische competenties. En als je de nieuwe sociale wijkteams nu maar netjes volgens die T invult, dan zou het met de zorg- en hulpverlening prima voor elkaar komen. 

In ons zojuist verschenen boek A new cup of T - social work in innovation laten wij echter zien, dat dit een veel te eenvoudige voorstelling van zaken is. Niet alleen, omdat die T nog niet zo gemakkelijk vorm te geven valt. Denk aan de vraag in hoeverre je je in enkele cursusdagen deelgenoot kunt worden van de deskundigheid van iemand uit een andere discipline - en andersom - zodat je samen in de dagelijkse praktijk de poten van die T kunt zijn. Maar ook en vooral, omdat juist de cultuurverandering veel verder gaat dan het reorganiseren van de uitvoering van dat dagelijkse werk. Waarbij, laat dat ook gezegd zijn, dat op zichzelf al een uitdaging is! Echter, het hele institutionele systeem is opnieuw vormgegeven, met als meest in het oog springende consequentie dat de lokale en dus nabije politiek bovenop die dagelijkse praktijk zit. Zowel voor de politiek zelf, als voor de professionals leidt dat tot de vraag hoe zich tot elkaar te verhouden. Al is het maar, omdat 'de wethouder' niet de expertise bezit om te vertellen hoe zorgverlening ingevuld moet worden - maar wel de pisang is, als het niet goed gaat! Trouwens, ook de burger dienen we hierbij in het vizier te hebben. Wat vindt die er bijvoorbeeld van, als er een beroep op zijn inzet wordt gedaan? Vandaar dat ook de vraag hoe de relatie professional-burger vorm te geven in dit boek wordt gesteld. Het keukentafelgesprek is in dat verband spreekwoordelijk. Het blijkt nog een hele kunst is om daar op een goede manier een kopje T te drinken. Zeker ook, omdat menig burger de politiek ervan verdenkt dat al die veranderingen enkel zijn ingezet met het doel om bezuinigingen te realiseren. Onder meer de wethouders die in dit boek aan het woord komen, laten (gelukkig) zien dat de bezieling juist zit in het bieden van goede zorg.

Maar wat dan precies 'goed' is, dat is nog een hele puzzel. Een puzzel met morele kanten, waar je als professionals ook persoonlijk op uitgedaagd wordt, die nog complexer wordt als de moraliteit te maken krijgt met regelgeving op verschillende terreinen. Waarbij je er bijna vergif op kunt innemen, dat die regels (en de bedrijfsculturen die daar per terrein - bijvoorbeeld jeugdzorg, werk en inkomen of onderwijs - weer bij horen) elkaar geregeld tegen lijken te spreken. Hoe de weg te vinden tussen de rek en de regels is daarom een vraag, waar in ons boek ook aandacht aan wordt besteed. Daarmee zijn ook twee voorbeelden genoemd (moraliteit en regels en rek), die zeker ook voor andere sectoren herkenbaar zijn, zonder daarbij nu een open deur in te willen trappen door bijvoorbeeld het woord 'banken' te laten vallen.

Last, but not least, dagen we ook het beroepsonderwijs in ons land uit. Want hoe kan het toch dat ons sociaal domein wordt opgeroepen om een nieuwe cultuur te realiseren, terwijl in de sector die ons daarbij zo geweldig zou kunnen en moeten ondersteunen vanuit zorgperspectief misschien nog wel het beste met een dwangbuis is te vergelijken?

Dr. Erik Gerritsen, secretaris-generaal van VWS, zei bij het in ontvangst nemen van het eerste exemplaar 'als je wilt leren over het sociaal domein, lees dan dit boek, want alles staat erin.' Afgaande op de krullende neuzen van de mede-auteurs, liet Gerritsen daarmee ook zien dat van alle professionals in dit veld hij in ieder geval wel weet hoe je medeburgers het beste kunt bejegenen.

Dr. Kees Verhaar is lector Social Work & Innovation bij NCOI. Hij is de redacteur van A new cup of T en droeg ook bij aan enkele hoofdstukken.

Wellicht ook interessant voor u

Heeft u vragen?

Concept uitgeefgroep komt graag in contact met u.

Concept_promotie nieuwe catalogus LP_210x210

Vraag de catalogus aan

Ben je geïnteresseerd in de boeken van Concept uitgeefgroep? Bekijk op je gemak ons aanbod:

Direct aanvragen